Ogólne Warunki Współpracy zwane dalej: OWW

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ogólne Warunki Współpracy określają zasady zawierania umów sprzedaży produktów oraz świadczenia usług (zwanych dalej łącznie lub osobno „Produktami”), na rzecz podmiotów gospodarczych – przedsiębiorców (zwanych dalej KLIENT)
2. Platforma internetowa https://plotery365.pl (zwana dalej jako Sklep) należy do Halo Service sp. z o.o. ul. Warszawska 21A, 05-520 Konstancin-Jeziorna, NIP: 5272883878.
3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej HALO SERVICE SP. Z O.O. przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy w dowolnej formie zdeklarowali chęć dokonywania zakupów lub zamówień poprzez Sklep. Jedyną formą współpracy jest B2B (business-to-business).
4. Zawartość Sklepu (produkt z podaną ceną) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę Klienta, która wymaga akceptacji Sklepu. Klient nadto zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się w ofercie Sklepu.
5.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.
6. Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki chyba że oferta na stronie produktu wskazuje inaczej.
7. Ilekroć w regulaminie mowa o przesyłaniu korespondencji e-mailem, oświadczenie uznaje się za prawnie skuteczne nawet wówczas, gdy zostało złożone bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
1. Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy HALO SERVICE SP. Z O.O. i Klientem) za pośrednictwem sieci Internet (protokół http lub https). Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem. Strony sklepu dostosowane są do przeglądania przy rozdzielczości ekranu minimum 800 x 600 pikseli.
2.
Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wyraziły chęć zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i którym HALO SERVICE SP. Z O.O. przydzielił konto w Sklepie (nadanie nazwy użytkownika, loginu i hasła). Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy dostaw do siedziby Klienta wynikającej z danych posiadanych przez HALO SERVICE SP. Z O.O.. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych go identyfikujących w Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień.
3.
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zarejestrowanie Klienta w Sklepie dostępnym pod adresem podanym w § 1 oraz aktualność danych Klienta.
4.
Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. HALO SERVICE SP. Z O.O. oraz Sklep nie odpowiadają za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).
5.
Wysyłając zamówienie ze strony www Sklepu Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji.
6.
Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta otrzymują bieg następnego dnia roboczego. Klient może zamówić produkt znajdujący się w Sklepie o specyfikacji tam podanej. Jakiekolwiek odstępstwa są niedopuszczalne. W szczególności Klientowi w uwagach do zamówienia nie wolno wpisywać merytorycznych zmian do przedmiotu zamówienia takich jak np. kolor, rozmiar, rodzaj materiału, sposób wykończenia etc. Wprowadzenie takich zmian uważa się za bezskuteczne, co oznacza, iż Klient dokonał zamówienia produktu o specyfikacji opisanej w Sklepie (jego ofercie).
7.
Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody HALO SERVICE SP. Z O.O..
8.
Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za nie zawartą. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.
9.
Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia z żądaniem jest równoznaczne z upoważnieniem HALO SERVICE SP. Z O.O. do wystawienia faktury VAT na zakupione produkty bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym upoważnia HALO SERVICE SP. Z O.O. do wysyłki faktury emailem, bez podpisu wystawcy, bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w formacie PDF.

PŁATNOŚCI
1. Sposób i termin płatności ustalany jest indywidualnie przez Klienta w momencie dokonywania zamówienia poprzez Sklep. Informacja o sposobie płatności zawarta jest w potwierdzeniu e-maili przesyłanym po złożeniu zamówienia Termin realizacji systemowo ustalany jest dla poszczególnych zamówień i widoczny jest w zakładce zamówienia. Sklep akceptuje płatności dokonane przelewem na konto bankowe sklepu podane w treści email. W tytule płatności należy podać numer zamówienia. Sklep może: wstrzymać realizację zamówienia (zamówień), zablokować możliwość dokonywania zakupów przez Klienta w przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności lub przekroczenia limitu kredytu kupieckiego ustalonego przez HALO SERVICE SP. Z O.O..
2.
Sklep przewiduje płatności przelewem, kartą lub innymi środkami płatniczymi za pośrednictwem serwisów transakcyjnych.

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ
1. Dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z terminem widocznym po zalogowaniu w zakładce „Zamówienia”. Strony ustalają minimum zamówieniowe dla każdej dostawy na poziomie 10 złotych brutto. W przypadku złożenia zamówienia na niższą kwotę, zostanie ono zrealizowane łącznie z kolejnym zamówieniami, dopiero w momencie gdy suma zamówień Klienta osiągnie kwotę podaną w zdaniu poprzednim.
2.
W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę. W razie uszkodzenia paczki, niezgodności produktu z umową, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji pracownikowi firmy dostarczającej, a następnie za pośrednictwem Sklepu. Zastrzeżenia dotyczące stanu dostarczonej przesyłki powinny zostać zgłoszone osobie dostarczającej przesyłkę i wymagają spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego każdej partii dostarczonych produktów, a w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, do zgłoszenia ich i wystąpienia z reklamacją przy dostawie. Jednakże wady jakościowe ukryte mogą zostać zgłoszone w kolejnym dniu roboczym po ich wykryciu, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od chwili ich wykrycia. Wady jakościowe, uszkodzenia mechaniczne (np. zarysowania szyb, pęknięcia, inne uszkodzenia mechaniczne), niezgodność ilości lub niezgodność z zamówieniem, mogą być zgłoszone wyłącznie w chwili dostawy, pod rygorem nie uwzględnienia reklamacji przez Sklep. Niezależnie od powyższych obowiązków Klient zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Sklepu reklamację (zakładka Reklamacje).
3.
Umowa zawarta ze Sklepem jest umową zawieraną na odległość.

ZWROTY
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), zwroty zagwarantowane w terminie 14 dni dla konsumentów.
2. Zwroty nie obejmują kosztów przesyłki.
3. Zwracany produkt nie może być używany, uszkodzony lub pozbawiony oryginalnych plomb.
4. Wypłata środków nastąpi w ciągu 7 dni od otrzymania i weryfikacji zgodności produktu. 

GWARANCJA
1. Sklep gwarantuje nabywcy, że produkty objęte gwarancją będą wolne od defektów, wad materiałowych i wykonawczych, powstałych w trakcie procesu produkcji oraz że odpowiadają podanej specyfikacji i nadają się do użytkowania zgodnego z instrukcją.
2.
Gwarancja jest udzielana wyłącznie na wady produkcyjne i na produkt nieprzetworzony. Roszczenia w ramach ww. gwarancji mogą być zgłaszane wyłącznie przez Klienta.
3.
Gwarancja na atramenty, głowice drukujące i inne podzespoły wymagające specjalnej wiedzy technicznej udzielana jest tylko w przypadku podpisania odrębnej umowy gwarancyjnej. Wszystkie atramenty winny być wykorzystane przed upływem terminu ważności. W razie wątpliwości co do terminu lub kodu partii, Klient zobowiązany jest skontaktować się w tym zakresie ze Sklepem. Atramenty należy wykorzystać w ciągu 2 miesięcy od daty otwarcia opakowania. W przypadku używania systemu otwartego należy kupować i wykorzystywać co najmniej 2 komplety atramentów miesięcznie.
4. W przypadku uznania produktu za wadliwy lub stwierdzenia działania nieprawidłowego, Sklep naprawi produkt lub dokona wymiany na produkt wolny od wad zgodnie z poniższymi warunkami gwarancji.
5.
W przypadku zawarcia przez strony umowy gwarancyjnej (w formie karty gwarancyjnej) jej postanowienia mają pierwszeństwo przed niniejszymi postanowieniami.
6.
Reklamacja powinna być złożona na formularzu reklamacyjnym udostępnianym przez Sprzedającego, jako załącznik do OWH. Za prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjnym uznaje się formularz zawierający wszystkie wymagane w nim informacje, w szczególności datę zakupu, datę dostawy i datę stwierdzenia wady.
7.
Produkty w tym: atramenty i części oznaczone w sklepie jako „alternatywne” czyli (nieoryginalne) są wyłączone z gwarancji oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
8. Strony wyłączają uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi, albowiem asortyment Sklepu wymaga bezwzględnego przestrzegania zaleceń producenta, co do stosowania odpowiednich materiałów eksploatacyjnych, procedur przeglądu oraz innych szczególnych zaleceń.
9.
Nie podpisanie Karty Gwarancyjnej przez Klienta lub jego reprezentanta z jakichkolwiek powodów skutkuje dla Klienta utratą uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji oraz wszelkich uprawnień reklamacyjnych.

REALIZACJA REKLAMACJI, WARUNKI SERWISOWE
1. Wszelkie roszczenia dotyczące produktów niespełniających warunków niniejszej gwarancji mogą być składane jedynie przez podmiot, który nabył dany produkt bezpośrednio od SKLEPU. Produkt podlegający reklamacji należy dostarczyć za pośrednictwem przewoźnika lub kuriera bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Brak dostarczenia produktu w tym terminie będzie skutkować odrzuceniem reklamacji. Dostarczenie reklamowanego produktu odbywa się na koszt reklamującego.
2. Produkt odesłany przez Klienta bez akceptacji SKLEPU, w trakcie procesu rozpatrywania reklamacji, nie zostanie przez SKLEP przyjęty.
3. Warunki przyjęcia reklamacji do SKLEPU to:
a) dołączenie spisu reklamowanych produktów
b) dołączenie kopii faktury zakupu reklamowanych produktów w SKLEPIE
c) dostarczenie reklamowanych produktów bez uszkodzonych plomb gwarancyjnych
d) dostarczenie produktów w komplecie w jakim został zakupiony tj. wraz z wszystkimi elementami
e) dostarczenie reklamowanych produktów z usuniętymi obcymi i dodatkowymi etykietami, naklejkami etc. naniesionymi na produkty przez reklamującego.
f) dostarczenie reklamowanych produktów w opakowaniu fabrycznym lub w opakowaniu antystatycznym.
g) W przypadku dostarczenia reklamowanych produktów za pośrednictwem przewoźnika (spedytora), Serwis potwierdza przyjęcie reklamacji poprzez zatwierdzenie odbioru przesyłki u właściwego przewoźnika.
SKLEP zastrzega, że:
a) nie wydaje duplikatu wyżej wymienionego dokumentu przyjęcia
b) nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty wyżej wymienionego dokumentu.
SKLEP zastrzega sobie prawo zwrotu reklamowanych produktów z Serwisu oraz odesłania ich do nabywcy na jego koszt, jeżeli:
a) nabywca nie dotrzymał warunków wymienionych w punkcie 2
b) stan przesyłki odbiega od opisanego w załączonych dokumentach
c) przesyłka zawiera produkt niezakupiony bezpośrednio w SKLEPIE

Wyjaśnienie ewentualnych niezgodności powinno nastąpić w terminie do 2 dni roboczych, licząc od daty otrzymania produktów do reklamacji. Zwrot reklamowanych produktów, o których mowa w nastąpi w terminie 7 dniu roboczych lub w innym terminie uzgodnionym z dostawcą reklamacji. W terminie do 2 dni roboczych reklamujący może zgłaszać zastrzeżenia co do stanu odesłanej mu przez SKLEP reklamacji lub podstaw zwrotu produktów. Termin dwudniowy liczy się od daty otrzymania zwrotu produktów (złożenia podpisu na liście przewozowym przez odbiorcę).

Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru do Sklepu

UTRATA PRAW GWARANCYJNYCH

Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
1. zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych.
2. samodzielnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, tj. inne niż pracownicy SKLEPU lub autoryzowany przez sklep serwis.
3. mechanicznych, chemicznych, termicznych lub elektrycznych uszkodzeń produktu, w tym również powstałych w wyniku awarii komputera lub sieci energetycznej, celowego bądź przypadkowego uszkodzenia produktu
4. uszkodzeń wynikłych na skutek użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją, umieszczoną na stronie www producenta, instrukcją przechowywania bądź instalacji.
5. uszkodzeń mechanicznych do których należą: złamania, zarysowania, stłuczenia, zniekształcenia mechaniczne, zagniecenia, zalania, zaschnięcia płynów w tym: atramentu, tuszu, farby, lakieru, polimeru, laminatu, płynu czyszczącego i innych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe na skutek nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia sprzedanych Odbiorcy Produktów.
2.
SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wady, nieterminowe dostawy, uszkodzenia, itp. w przypadku zadziałania szeroko rozumianej siły wyższej, pod pojęciem której należy rozumieć wszelkie zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną niezależną od SKLEPU, w szczególności: (powódź, pożar, eksplozja, mobilizacja, ograniczenie w użyciu energii lub przerwy w jej dostawach, katastrofa, strajki, blokady dróg, restrykcje w handlu) Sprzedawca, w przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym zobowiązuje się jednak do możliwie najszybszej interwencji w celu pomocy w naprawieniu szkody, po zaprzestaniu działania nieprzewidywalnej siły wyższej. Koszty związane z działaniem SKLEPU w celu naprawy szkód po zakończeniu działania siły wyższej poniesie Odbiorca.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem umowy a): w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; b) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; c)w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru.
  3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pocztą elektroniczną).
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Sklep może odstąpić od umowy w sytuacji kiedy:
a) nie nastąpiła płatność ze strony klienta w terminie 3 dni roboczych od zamówienia
b) dane Klienta są nie poprawne lub nie aktualne
c) zamówiony Produkt jest niedostępny
d) Klient zalega z płatnościami wobec SKLEPU

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW
Zawartość Sklepu prezentuje aktualną ofertę produktów, które stanowią podstawę do złożenia oferty przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep na prawo zaproponować Klientowi inny produkt o takich samych lub zbliżonych właściwościach. W przypadku zgody Klienta, zrealizowane będzie tak zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku zgody, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, zaś Sklep (HALO SERVICE SP. Z O.O.) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia. REKLAMACJE I GWARANCJE

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. PRAWA AUTORSKIE Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu chronione są prawami autorskimi Sklepu lub innych osób. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody HALO SERVICE SP. Z O.O. lub innego uprawnionego podmiotu jest zabronione.
2. Marki, Brandy oraz Logo Typy produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez Sklep tylko w celach informacyjnych.
3.
Sklep zastrzega sobie prawo do: zmiany cen oraz ilości produktów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.
4.
Dane przekazanie w wyniku wypełnienia arkusza rejestracyjnego są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
5.
Ilekroć w regulaminie mowa o przesyłaniu korespondencji e-mailem, oświadczenie uznaje się za prawnie skuteczne nawet wówczas, gdy zostało złożone bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Regulamin podlega prawu polskiemu. Regulamin może zostać zmieniony; aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://plotery365.pl (zakładka Regulamin). W braku akceptacji dla zmian, Klient winien zaprzestać realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu, pod rygorem uznania, iż Regulamin w nowym brzmieniu akceptuje.
7.
W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporów, strony poddają je pod rozstrzygnięcie Sądów właściwych dla siedziby Sklepu.
8.
Do OWW i Umów zastosowanie ma wyłącznie Prawo Polskie
9. Klient nie może przenosić praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

POUFNOŚĆ POLITYKA PRYWATNOŚCI
RODO
Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Informacje ogólne
1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: plotery365.pl
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Halo Service sp. z o.o. ul. Warszawska 21A, 05-520 Konstancin-Jeziorna
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@plotery365.pl
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
o Prowadzenie newslettera
o Prowadzenie rozmów typu chat online
o Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
o Realizacja zamówionych usług
o Prezentacja oferty lub informacji
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Hosting
1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: OVH

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
o kurierzy
o operatorzy pocztowi
o ubezpieczyciele
o kancelarie prawne i windykatorzy
o banki
o operatorzy płatności
o organy publiczne
o operatorzy rozwiązania typu chat online
o upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
o firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
o ich sprostowania,
o usunięcia,
o ograniczenia przetwarzania,
o oraz przenoszenia danych.
4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

Informacje w formularzach
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Logi Administratora
1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Istotne techniki marketingowe
1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
o Edge
o Internet Explorer
o Chrome
o Safari
o Firefox
o Opera
Urządzenia mobilne:
o Android
o Safari (iOS)
o Windows Phone

Prawa osób których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości przesłania oferty i ewentualnego zawarcia Umowy.
IX. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
X. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

arrow_upward